Regulamin

Regulamin sprzedaży plików cyfrowych

Regulamin sklepu internetowego www.planszomania-pdf.pl/sklep obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.planszomania-pdf.pl/sklep prowadzony jest przez firmę PAT-PROJECTS Patrycja Faruga, NIP: 6381837671, REGON: 383383458, 43-225 Wola, ul. Spokojna 3.

Dane kontaktowe:

 1. adres poczty elektronicznej : [email protected]

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 • Sprzedawca – czyli podmiot PAT-PROJECTS Patrycja Faruga posiadający NIP: 6381837671
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego pod domeną www.planszomania-pdf.pl/sklep
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z www.planszomania.edu.pl/sklep niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego www.planszomania-pdf.pl/sklep, określające: rodzaj i ilość treści elektronicznych znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego treści cyfrowych będących przedmiotem zamówienia;
 • Treści cyfrowe – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formie cyfrowej (elektronicznej)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży treści cyfrowych znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Zakładając konto Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Wszelkie zawarte w ramach Sklepu internetowego bezpłatne oraz odpłatne treści cyfrowe, jak również logo PLANSZOMANIA, elementy grafiki i treści podlegają ochronie prawnej.
 4. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych stronie www.planszomania-pdf.pl i jej podstronach przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 5. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  – posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
  – posiadanie przeglądarki internetowej;
  – posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  – zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
 7. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 8. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do: 
  a. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  b. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
  c. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)

§ 2. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego
 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego bez rejestrowania Konta Klienta.
 5. Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym nie jest konieczne zarejestrowanie Konta Klienta. Zamówienie można złożyć nie mając założonego konta w Sklepie internetowym.
 6. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.planszomania-pdf.pl/sklep zakładki „Twoje Konto Klienta” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia.
 7. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e- mail), zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie.
 9. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 10. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonać zakupu treści cyfrowych znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia treści cyfrowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.planszomania-pdf.pl/sklep skompletować zamówienie, wybrać sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamawiam i płacę”. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru treści cyfrowych znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Po naciśnięciu na przycisk „Do kasy”, Klient wybiera sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.
 6. W formularzu zamówienia należy wskazać: 
  • imię i nazwisko oraz adres pocztowy Klienta,
  • numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta,
  • dane odbiorcy oraz adres poczty elektronicznej, pod który mają być dostarczone produkty cyfrowe, jeśli zamówione produkty mają być dostarczone na inny adres poczty elektronicznej niż adres Klienta.
 7. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
 8. Treści cyfrowe w formie elektronicznej (PDF) zamówione w Sklepie internetowym zostają automatycznie dostarczone na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) po opłaceniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy.
 9. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje wyłącznie cenę treści cyfrowych bez kosztów dostawy, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.planszomania-pdf.pl/sklep w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.
 10. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru sposobu płatności i danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy powrócić do koszyka.
 11. Złożenie zamówienia następuje po wybraniu sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia przez Klienta. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Kupuję i płacę”, . Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 12. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży treści cyfrowych będącego przedmiotem zamówienia.
 13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w Koncie Klienta zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 14. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania zamówienia treści cyfrowych zamówienie automatycznie zostaje przyjęte do realizacji i w ten czas zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.

§ 4. CENY TREŚCI CYFROWYCH

 1. Ceny treści cyfrowych prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich.
 2. Informacje o cenie treści cyfrowych, ich cechach oraz istotnych właściwościach treści cyfrowych dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanych treściach cyfrowych.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Ceny treści cyfrowych prezentowane w Sklepie internetowym mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny produktów nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§ 5. SPOSOBY ZAPŁATY CENY ZA ZAMÓWIONE TREŚCI CYFROWE

 1. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności za zamówienie :
  A. Płatność przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24. Operatorem Przelewy24 oraz kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  B. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I SPOSÓB DOSTARCZENIA TREŚCI CYFROWYCH

 1. Treści cyfrowe zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w kilka minut na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej pod warunkiem, że Klient opłacił zamówienie za pośrednictwem płatności błyskawicznych, które obsługuje serwis Przelewy24.
 2. Przy wybraniu opcji „Przelew tradycyjny” otrzymanie możliwości pobierania treści cyfrowych nastąpi do 48h po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy.
 3. Treści cyfrowe można pobierać dowolną ilość razy przez 30 dni od momentu opłacenia zamówienia i otrzymania wiadomości elektronicznej z linkiem do pobrania.
 4. Zaleca się zapisywanie treści cyfrowych na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep świadczy usługę przechowywania zakupionych plików cyfrowych tylko przez 30 dni od daty zakupu, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.
 5. Zakupione treści cyfrowe można pobierać z wiadomości wysłanej przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta w formularzu adres e-mail. Zakupione treści cyfrowe znajdują się także na Koncie Klienta w zakładce „Pliki do pobrania”.
 6. Aby odczyt plików w formacie PDF był możliwy, potrzebny jest specjalny program służący do odczytu pliku PDF. Aby odbyło się to bez błędów, rekomendowany przez nas program to Adobe Reader lub PDF-XChange Viewer.
 7. Opcja pobrania plików z treściami cyfrowymi jest możliwa tylko w zamówieniach oznaczonych jako zapłacone (po zaksięgowaniu płatności).
 8. System blokuje pobranie pliku gdy nie ma zaksięgowanej płatności.
 9. Podczas składania zamówienia Klient może opcjonalnie zaznaczyć możliwość wystawienia Faktury bez VAT obejmującą przedmiot zamówienia.
 10. Treści cyfrowe zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez Sprzedawcę fakturą bez VAT obejmującą przedmiot zamówienia, jeśli Klient wyraźnie zaznaczył chęć jej otrzymania.

§ 7. ZASADY KORZYSTANIA Z TREŚCI CYFROWYCH

 1. Zakupione i opłacone produkty cyfrowe będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym w części „Twoje Konto Klienta”, w zakładce „Pliki do pobrania”.
 2. Dla klientów dokonających zakup treści elektronicznych bez logowania będą one dostępne na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia oraz pod linkiem wysłanym w wiadomości e-mail.
 3. W celu pobrania treści cyfrowych należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik.
 4. Zaleca się zapisywanie plików elektronicznych na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep świadczy usługę przechowywania zakupionych plików cyfrowych tylko przez 30 dni od daty zakupu, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.
 5. Wszystkie produkty cyfrowe oferowane przez Sklep Internetowy są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
 6. Klient ma prawo korzystać z treści cyfrowych zakupionych w Sklepie internetowym wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  a. rozpowszechniania produktów cyfrowych w całości lub we fragmentach;
  b. utrwalania lub zwielokrotniania produktów cyfrowych w celu ich rozpowszechniania;
  c. komercyjnego wykorzystywania produktów cyfrowych w jakikolwiek sposób.
 8. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z treści cyfrowych w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze Sklepu Internetowego lub z linku otrzymanego przez Sprzedawcę wysłanego drogą elektroniczną. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§ 9. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom treści cyfrowych bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady treści cyfrowych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, nazwę reklamowanego produktu, dokładny opis wady/pomyłki, datę jej stwierdzenia oraz przesłanie zdjęcia na pocztę elektroniczną [email protected].
 4. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu treści cyfrowych. Może to być na przykład kopia faktury jeśli Klient ją otrzymał albo inny dowód.
 5. Sprzedawca w terminie do 30 dni ma obowiązek rozpatrzyć reklamację Klienta. Brak odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania oznacza uznanie reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]
 7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 10. NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę.
 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez podanie e-maila w polu pop-up lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu podczas rejestracji lub składania zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Sprzedawcy, nowościach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sprzedawcę.
 4. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 5. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera.

§ 11. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz politykę prywatności znajdziesz w zakładce „Polityka prywatności” w stopce na dole strony internetowej www.planszomania-pdf.pl

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim
 2. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.
 6. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 7. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 8. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu